Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

bloodstain
bloodstain
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
bloodstain
bloodstain
bloodstain
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer

July 08 2015

bloodstain
bloodstain
6391 4d34 500
Reposted fromrol rol viasatyra satyra
bloodstain
bloodstain
2856 ee90
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viabjureczko bjureczko
bloodstain
1413 bfc2 500
Reposted fromartlover artlover viainsanedreamer insanedreamer
4836 9d31
bloodstain
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianoisetales noisetales

July 07 2015

bloodstain
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
7117 5b83 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viahelenburns helenburns
bloodstain
4242 31f6
Reposted frompalesoap palesoap viahelenburns helenburns
bloodstain
bloodstain
1865 4bb2
bloodstain
bloodstain
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl