Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

bloodstain
4072 9590
Reposted frombluecat bluecat viahelenburns helenburns

June 29 2017

9641 86b0
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viasatyra satyra

June 22 2017

bloodstain
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viasatyra satyra

May 24 2017

bloodstain
bloodstain
bloodstain
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.

May 14 2017

0083 4171 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viahelenburns helenburns
7513 f4cb 500

gardenoflovee:

my 5 year plan includes living in one of these (at Saint Louis University)

bloodstain

April 30 2017

bloodstain
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viakikkeer kikkeer
bloodstain
bloodstain
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaiblameyou iblameyou

April 25 2017

bloodstain


me before entering stage

April 20 2017

7102 4695 500

April 18 2017

bloodstain
Reposted fromkonnex konnex viasatyra satyra

April 16 2017

bloodstain
bloodstain
1055 219d
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaters laters
bloodstain

April 11 2017

bloodstain
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl